HANDHAVANDE 

    För de två vanligast förekommande systemen droppsystemet resp. sug- och trycksystemet skiljer sig handhavandet något.
Systemet karbid i vatten har jag lämnat därhän p.g.a. dess ovanlighet.
För närmare förklaring av de omnämnda delarna hänvisas till sidan Lampsystem.    DROPPLAMPOR

    Det finns lite olika varianter av dropplampor, men grundsystemet är det samma. Det som skiljer är främst med vilken metod de två behållarna är förenade med varandra.

    Kontroll & laddning
Kontrollera droppfunktionen på den separerade vattenbehållaren genom följande test:
Fyll den med vatten och kontrollera att skruven kan ställas in i ett läge för normal drift.
Normal drift innebär ungefär 30 droppar i minuten vid en 14 liters brännare, 15 droppar vid 7,5 liter o.s.v.
Notera vad regleringsvredet har för position vid detta tillfälle. Vrid därefter vredet mot helt stängd och kontrollera att all droppning upphör.
Öppna nu vredet till ett läge där droppningen är c:a 90 per minut för en 14 liters brännare och notera läget. Detta motsvarar det så kallade igångsättningsläget. Stäng ventilen.
Nu har man tre kända positioner; stängd, drift och igångsättningsläget. (Droppmängden ändras tyvärr efterhand som vattennivån sjunker. En av detta systems stora olägenheter.)
    Kontrollera att filtermassa och ev. reningssvamp är torra och fina, samt sitter i rätt läge.
Kontrollera att ett eventuellt vattenspridarrör är centrerat och fritt från föroreningar.
Fyll karbidbehållaren till önskad nivå med karbid av 15-25mm. storlek. Oftast finns en markering för maxnivån, och denna får inte överskridas eftersom karbiden sväller under reaktionen. Se till så att ingen sten hamnar i vattenspridarröret om sådant finns.
Lägg på det lösa locket på karbiden om ett sådant finns.
Kontrollera tätningen mellan karbid- och vattenbehållare samt fastsätt dessa mot varandra.

    Tändning
Öppna reglerskruven till igångsättningsläget och låt c:a 90 droppar tillföras karbidbehållaren (alltså en minuts tid). Ställ därefter ner skruven till läget för normal drift.
Tänd lågan. Trots att man gett lampan en minut i igångsättningsläget så kan lågan vara för liten i starten om den först bildade gasen ännu inte lyckats driva ut all luft ur behållaren, men den kommer sig snart. Om man vill så kan man öka upp droppningen till igångsättningsläget en kort stund igen för att skynda på lågans utveckling, men det är lätt hänt att den rusar om man inte är varsam med vattnet.
    Skulle lågan inte bli tillräckligt stor eller jämn så får man släcka lampan och undersöka orsaken. Munstycket kan behöva rensas, eller filtret torkas.
Om man rensar en steatitbrännare med rensnål så kommer dock hålen att förstoras något varje gång, vilket leder till större och större gasförbrukning. Man kan förebygga igensättning i viss mån genom att sätta in en bit löst packad fiber- eller bomullstuss i gasrörets mynning alldeles innanför munstycket. Denna tuss måste givetvis bytas regelbundet.
    Det kan vara lämpligt att kontrollera om tätningen mot vattenbehållaren fungerar som den ska genom svepning. Detta innebär helt enkelt att man för en tänd tändsticka, eller vad man använder för tänddon, längs hela kanten. Skulle det finnas en läcka så visar detta sig genast genom eldslågan som uppstår vid läckaget.

    Släckning
Stäng reglerskruven helt. Gasutvecklingen fortsätter dock ett bra tag efter detta, så man bör låta lågan brinna vidare en stund för att slippa os. Man kan låta lågan självslockna, men det är dock rekommendabelt att man blåser ut den en stund innan den självdör eftersom det bildas mycket sot vid det sjunkande gastrycket, och det avsätts då kol på brännarmunstycket.

    Vanliga fel
Ingen gasbildning - Smuts i vattenventilen, eller annat fel som hindrar vattendropp. Karbiden kan ibland vara gammal och obrukbar.
Lågan rusar - För mycket vatten påsläppt.
Lågan flämtar - Gasfiltret är fuktigt eller tätt (dåligt rengjort).
Gaslukt kan kännas - Packningen mellan behållarna är otät. Man har släppt på för mycket vatten så att överskottsgasen tränger ut genom vattenventilen och säkerhetshålen.    SUG- OCH TRYCKLAMPOR

    Som man kan se i sektionen Lampsystem, så finns det främst två typer av sug- och trycklampor: med veke resp. utan.
Sug- och trycksystemet är mycket lättskött, och dess underhåll består mest i att hålla vattenspridningshålen i karbidbehållaren resp. vekröret öppna, samt regelbunden rengöring av vekgarnet när sådan finns.
Vid systemet med veke kan man dessutom justera vattenmängden genom tillsättning eller borttagning av vekgarn. Det bör beaktas om man skulle byta munstycke till ett med annan storlek än det föregående.
Läckage kan upptäckas på en tänd lampa genom att det uppstår ett gurglande läte inne i vattenbehållaren, och ska givetvis åtgärdas.

    Kontroll & laddning av lampa med veke
Rengör karbidbehållaren och vekröret. Var rädd om veken. Se till att inte luta karbidbehållaren för att undvika att gammalt kalkslam rinner upp i gasröret och filtret.
Fyll på karbid, men överskrid inte markeringen i behållaren.
Ibland finns det anordningar med en fjäder och ett löst lock. Kontrollera att alla detaljer hamnar på rätt ställe.
Fyll på vatten i vattenbehållaren ända till markeringen, oavsett vilken mängd karbid man laddat med.

    Tändning av lampa med veke
Sätt sakta ner karbidbehållaren i vattenbehållaren. Gör man detta för snabbt kan det pressas in för mycket vatten via veken till karbidbehållaren, med för stark gasutveckling till följd.
Efter en kort stund tänder man lampan. Skulle lågan efter ytterligare en tid visa sig vara för liten i förhållande till brännarstorleken så får man släcka lågan, lyfta upp karbidbehållaren igen och åter sänka ner den, fast nu något häftigare än förut. Tänd igen, och förhoppningsvis går den bättre.

    Släckning
Släck lågan, lyft ur karbidbehållaren ur vattenbehållaren samt töm ut resterande vatten. Det bästa är om man kan beräkna ungefär när karbiden är slut, och avsluta strax innan detta. Då blir slammet i behållaren torrare, och lättare att avlägsna.
En variant är att man efter att man tömt ut vattnet sätter tillbaks karbidbehållaren i den nu tomma vattenbehållaren och tänder lampan igen för att låta den bränna ut all kvarvarande gas. Men nackdelen med sotning av munstycket uppkommer som sagt vid självsläckning, så det är alltid bättre att blåsa ut lågan en stund innan all gas är förbrukad, och ställa lampan på ett ställe där den kan tillåtas vädra av sig utan obehag för omgivningen.

    Vanliga fel
Lågan är för liten - Veken är ej ordentligt rengjord (kalkslammet kan sätta igen den).
Lågan rusar - Veken släpper igenom för mycket vatten.

_______________________________________

    Kontroll och laddning av lampa utan veke
Principen för detta system skiljer sig inte särdeles gentemot ovanstående med veke. Karbidbehållaren består dock här av en inre och en yttre hylsa som är hopskjutna mycket tätt. Det yttre höljet är öppet nertill där man skjuter upp det inre höljet, som även är själva karbidbehållaren. Denna behållare har ett antal små fina hål, och man kontrollerar att dessa är öppna och fria från smuts (kalkslam). Dessutom får inte spelet mellan behållarna glappa eftersom gastrycksregleringen då blir felaktig.
Drag ut den inre behållaren och fyll den med karbid till markeringen, eller mindre.
Tryck in behållaren så långt det går i den yttre hylsan.
Fyll på vatten i vattenbehållaren ända till markeringen, oavsett vilken mängd karbid man laddat med.

    Tändning
I stort sett samma som ovan för lampa med veke. Dock har inte nedsättningshastigheten av karbidbehållaren i vattnet någon betydelse här.

    Släckning
Samma som ovan för lampa med veke.

    Vanliga fel
Lågan är för liten - Hålen i karbidbehållaren är inte rengjorda.
Lågan rusar - Karbidbehållaren och den yttre hylsan sluter inte tillräckligt tätt.
Gaslukt kan kännas - Samma som vid 'Lågan rusar'.