FÖRESKRIFTER FÖR TILLVERKNING AV KARBIDLAMPOR

Vid en konferens 1917 i samarbete med Danska experter framställdes nedanstående föreskrifter för tillverkningen av karbidlampor, karbidkök och karbidblåslampor.
Dessa kom att gälla för båda länderna, och vid ett något senare tillfälle antog även Norge i stort sett samma bestämmelser.
Jag har även sett en något annorlunda version av dessa föreskrifter med mindre text, och endast de 12 första paragraferna angivna.

    § 1
Karbidbehållaren må icke göras större än för högst 1/2 kg karbid, för blåslampor må dock tillåtas intill 2kg. karbid.
Kokapparater skola vara beräknade för en karbidladdning af minst 0,1 kg. och bör acetylengasutvecklingen per timma icke understiga 20 liter.

    § 2
Karbidbehållaren må endast tillverkas af järnplåt, gjutjärn eller mässing.
Användes järnplåt, skall denna vara pressad, svetsad eller hårdlödd och godstjockleken minst 0,7 mm. Behållaren skall vara förblyad eller på godkändt sätt skyddad mot rost.
Användes gjutjärn, skall detta vara tätt och felfritt och får godstjockleken icke understiga 3 mm.
Användes mässing, skall behållaren vara tryckt, pressad eller slaglodlödd och godstjockleken minst 0,7 mm.
Vid sug- och trycksystemet kan dock godstjockleken minskas till 0,5 mm., därest dubbla, tätt slutande cylindrar användas och karbidbehållarens volym icke öfverstiger 200 cc.
Tennlödning får på karbidbehållaren endast användas såsom tätning vid godkänd falsning (enkelfalsning är icke tillåten).

    § 3
Ingen af lampans delar, som kommer i beröring med acetylengasen, må göras af koppar.

    § 4
Vattenbehållare skall alltid medfölja lampa och vara af hållbart material. Den får således icke tillverkas af glas, porslin eller keramik.
För kokapparater och blåslampor skola bestämmelserna i § 2 afven vara gällande för vattenbehållaren.
Vattenbehållaren skall på lämpligt sätt vara sammanfogad med karbidbehållaren och tätad vid denna med godkänd packning.
Pressade gängor äro icke tillåtna, såframt ej dessa aro väl utförda och materialet af tillräcklig godstjocklek.
Öppet bajonettlås är icke tillåtet.
Användes skruf för sammanfogningen (bottenskruf, skruf å vattenbehållarens lock, sidoskrufvar el. dyl.), skall till sådan hörande mutter vara försedd med tillräckligt stora vingar eller vara så anordnad, att effektiv sammanfogning kan ernås.
En lampas konstruktion får icke förutsätta, att lösa nycklar skola behöfva användas annat än vid blåslampor.
Vattenbehållaren skall vara försedd med 2 eller flera säkerhetshål om 0,5-0,8 mm. diam.
Vattenpåfyllningslocket skall sluta tätt till och vara af järn, mässing eller liknande hårdsmält material samt bör på lämpligt sätt vara sammanlänkad med vattenbehållaren.
Droppskrufven skall anbringas på lämpligt sätt och där så erfordras i särsildt ventilhus, så att botten i vattenbehållaren icke försvagas. Den skall vidare vara försedd med stoppanordning mot utskrufvning under användning och skall noga tillses, att vattnet vid skrufvens högsta läge icke rinner i sammanhängande stråle utan endast droppar.
Droppskruf af järn skall på betryggande sätt vara skyddad mot rost.

    § 5
Vid lampor af sug- och trycksystemet må vattentillförseln icke ske genom kulventil eller gängad propp. *

    § 6
Karbidbehållaren skall invändigt vara försedd med tydligt och varaktigt märke för att angifva högsta myckenhet karbid (2/3 af volymen), som i densamma får laddas.
Likaså bör vattenbehållaren vid sug- och trycksystemet förses med liknande märke för angifvande af den höjd, hvartill vattnet skall fyllas.

    § 7
På alla ställen, hvarest tätning erhålles genom att lampans delar pressas mot varandra med mellanliggande packning, skall anläggningsytorna vara plana eller afrundade med en bredd af minst 2 mm.

    § 8
Gasen skall passera genom tagel, nöthår eller liknande för att hindra brännarens tillstoppning.

    § 9
Kran må icke finnas på gasröret, dock tillåtes sådan vid systemet "karbid i vatten" samt i särskilda fall, då säkerhetsventil finnes.

    § 10
Användes säkerhetsventil, skall denna vara så dimensionerad och afbalanserad, att öfvertrycket i behållaren icke kan öfverstiga 1,5 kg. per kvcm.
Säkerhetsventilen skall vara plomberad eller på annnat lämpligt sätt skyddad, så att den ej kan omställas.
Utströmningshål i munstycke och brännare skall vara högst 0,8 mm. i diam.

    § 11
Användes slangförbindelse mellan lampan och brännaren, skola slangnipplarna förses med säkerhetshål eller annan godkänd säkerhetsanordning

    § 12
Rensnål och en uppsättning extra packningar skola medfölja lampan.

    § 13
Användas acetylenlampor i lyktor för stall eller uthus, skola lyktorna vara försedda med glas.
Alla andra lampor skola vara försedda med kuphållare.

     14
Med hvarje lampa (kokapparat och blåslampa) skall följa en godkänd bruksanvisning.
Denna bör förutom en skizz och kortfattad beskrifning innehålla föreskrifter rörande:
    Isärtagning, vattenpåfyllning, kontroll af droppskrufven, påfyllning af karbid, kontroll af packningar, hopsättning, brännarens rengöring, tändning, släckning, lampans rengöring och förvaring när den under längre tid icke användas samt karbidens förvaring.
Bruksanvisningen bör anvisa de åtgärder, som böra vidtagas, då fel uppstå å lampan. Föreskrifter till förebyggande af gasos i sofrum samt vattnets frysning bör likaledes meddelas.
I övrigt skall bruksanvisningen vara så affattad, att äfven en ovan person med dess hjälp är i stånd att rätt handhafv karbidlampa af föreliggande typ.

    § 15
Lamporna skola så förpackas, att de vid transporten ej taga skada, som nedsätter säkerheten vid dess användande.

    § 16
Afvikelse från en eller annan af ovannämnda bestämmelser kan medgifvas, därest särskilt betryggande anordningar föreligga.

 

*Vad det gäller §5 så har det säkerligen smugit sig in en felformulering eftersom det inte sker någon vattentillförsel vid nämnda system.